kulturkioskens logga

Föreningen IDKAs stadgar

Stadgar

§1. Namn
Föreningens namn är IDKA.

§2. Säte
Föreningen har sitt säte i Gävle.

§3. Ändamål
IDKA har till ändamål att:
• främja utvecklingen av det konstnärliga skapandet inom musik, bild, film och interaktiva medier i Gävleborgs län.
• främja gränsöverskridande samarbete mellan olika konstområden som rör musik, bild och film samt interaktiva medier.
• förvalta och driva studior för musik, bild, film och interaktiva medier.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och verkar utan vinstintressen.

Utbildning
Föreningen stödjer och anordnar utbildningar inom områdena musik, bild, film och interaktiva medier. Utbildningarna sker t.ex. i former av studiecirklar, workshops, seminarier, möten, föreläsningar och studieresor.

Produktion
Föreningen stödjer produktion av konstnärliga verk inom områdena musik, bild, film och interaktiva medier. Detta sker genom att föreningen tillhandahåller utrymme, kunskap och teknik.

Presentation
Föreningen stödjer och anordnar konserter, konsthändelser och visningar av olika slag inom föreningens ändamål.

§4. Medlemmar
• Medlem i föreningen blir enskild person som avlägger, av årsmötet fastställd årsavgift.
• Utträde ur föreningen sker genom att medlem själv anmäler sitt utträde till styrelsen.

§5. Medlemsavgift
Medlemsavgift beslutas av ordinarie årsmöte.

§6. Räkenskapsår
Föreningens räkenskaper är mellan 1 jan till 31 dec.

§7. Föreningens organisation
Föreningens organisation bygger på årsmöte, styrelsen, medlemsmöte samt revisor.

§8. Årsmöte
Föreningens håller årsmöte varje år senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Öppnandet av mötet
2. Frågan om årsmötet är stadgeenligt kallad
3. Upprättandet av närvarolista
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet
6. Val av en justerare att jämte ordförande justera protokollet från årsmötet
7. Behandling av styrelsen årsredovisning för senaste verksamhetsåret
8. Behandling av revisors berättelse för samma tid
9. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fråga om disposition av uppkommen vinst eller täckande av förlust
12. Beslut om arvode för styrelsen
13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen och mandattid för dessa
14. Val av ordförande på två år
15. Val av övriga ordinarie ledamöter
16. Val av ersättare
17. Val av revisor och revisorsersättare
18. Beslut om årsavgift till föreningen
19. Fastställande av budget och verksamhetsplan
20. Beslut om motion och andra förslag
21. Val av valberedning
22. Övriga frågor

§9. Extra årsmöte
Rätt att kalla till extra årsmöte har styrelsen eller en tredjedel av medlemmarna.

§10. Kallelse
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska ske minst två veckor i förväg. Till kallelsen ska bifogas dagordning.

§11. Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem en röst.

§12. Styrelsen
• Styrelsen är mellan årsmöten föreningens högsta beslutande organ.
• Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och minst fyra andra ledamöter samt minst två ersättare.
• Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.
• Styrelsen utser en kassör.
• Styrelsen äger rätt att utse arbetsutskott.
• Styrelsen är beslutsför då minst en majoritet av ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör ordförande, gäller ej vid personval.
• Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.
• Vid sammanträden förs protokoll som justeras av en protokolljusterare jämte ordförande.
• Styrelsen handhar efter årsmötet den omedelbara förvaltningen av verksamheten.
• Styrelsen får till sig, vid behov adjungera andra personer till styrelsens arbete.

§13. Firmatecknare
Styrelsen utser firmatecknare.

§14. Omröstning
• Vid lika röstetal avgör ordförande på mötet, gäller ej vid personval.
• Personval sker via sluten omröstning om så begärs, vid lika röstetal avgör lotten.

§15. Revision
Revisor ska senast den 1 april avge berättelse över sin granskning.

§16. Ändring av stadgar och upplösning av föreningen
• Beslut om ändring av dessa stadgar samt upplösning av föreningen fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett årsmöte.
• Har beslut fattats om föreningens upplösning, ska behållna tillgångar fonderas tills en ny förening återupptar verksamheten.

§17. Tvister
Tolkningen av dessa stadgar görs av styrelsen, om inte årsmötet beslutar annat. Vid övriga tvister avgörs det i domstol.